Ocenianie

Drukuj
Kategoria: Strona główna
Opublikowano

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE

W PUBLICZNYM GIMNAZJUM
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2
IM. ADAMA MICKIEWICZA
W PIONKACH

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1
I.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkole publicznej ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami) ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

 

 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych, kryteriów oceniania
  i przedłożenia ich do dyrektora szkoły , jak również informowanie uczniów
  i rodziców,

 • bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali ocen przyjętej
  w szkole,

 • przeprowadzenie egzaminów klasyfikacyjnych, sprawdzających i poprawkowych,

 • promowanie uczniów,

 • ocenę zachowania ucznia.

 

Zajęcia edukacyjne podlegające ocenie w Publicznym Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Adama Mickiewicza w Pionkach to:

 

ZAJĘCIA EDUKACYJNE OBOWIĄZKOWE:

nowa podstawa programowa

stara podstawa programowa

 1. j. polski

 1. j. polski

 1. j. angielski

 1. historia

 1. język niemiecki

 1. wiedza o społeczeństwie

 1. muzyka

 1. j. angielski

 1. plastyka

 1. matematyka

 1. historia

 1. fizyka i astronomia

 1. wiedza o społeczeństwie

 1. chemia

 1. geografia

 1. biologia

 1. biologia

 1. geografia

 1. chemia

 1. plastyka

 1. fizyka

 1. muzyka

 1. matematyka

 1. technika

 1. informatyka

 1. informatyka

 1. wychowanie fizyczne

 1. wychowanie fizyczne

 1. edukacja dla bezpieczeństwa

 

 1. zajęcia artystyczne

 

 1. zajęcia techniczne

 

POZOSTAŁE ZAJĘCIA

   1. religia/etyka

   1. j. niemiecki

 

 

ZAJĘCIA NIEPODLEGAJĄCE OCENIE

1. godzina z wychowawcą

2. wychowanie do życia w rodzinie

 

 

 

Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów. Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą ferie zimowe. Semestr II – radą klasyfikacyjną bezpośrednio poprzedzającą zakończenie roku szkolnego.

 

II.

 1. Zestaw ogólnoszkolnych narzędzi oceniających osiągnięcia i umiejętności edukacyjne:

 

- pisemne sprawdziany wiedzy i umiejętności,

 • prace samodzielne w formie projektów i referatów,

 • ocena z bieżącego przygotowania do zajęć,

 • ocena za wykonanie zadanych prac domowych,

 • prowadzenie zeszytu,

 • zaangażowanie i aktywność na lekcji,

 • udział w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

 • projekt edukacyjny.

 

 1. Ogólnoszkolne wymogi od ucznia:

 

 • niezbędne podręczniki, zbiory zadań i ćwiczeń znajdujących się na listach przyjętych przez nauczycieli i zgodnych z wykazami MEN,

 • zeszyt przedmiotowy,

 • wymagany strój na zajęciach z wychowania fizycznego,

 • przestrzeganie zasad bhp podczas trwania zajęć,

 • systematyczne przygotowanie do zajęć dydaktycznych,

 • aktywny udział w zajęciach,

 • zmienne obuwie na każdych zajęciach.

 

 1. Ogólnoszkolne zasady przeprowadzania pisemnych sprawdzianów wiadomości i umiejętności:

 

 1. Prace klasowe są zapowiedziane na tydzień przed planowanym terminem i zapisane w dzienniku do wiadomości wychowawcy klasy.

 2. W danym tygodniu nie może być więcej niż trzy sprawdziany całogodzinne, poprzedzone wcześniejszym wpisem do dziennika.

 3. Dopuszcza się przeprowadzanie przez nauczycieli niezapowiedzianych kilkunastominutowych sprawdzianów obejmujących nie więcej niż 3 ostatnie jednostki lekcyjne. Sprawdziany te nie podlegają poprawie. Kartkówki sprawdzające wiedzę z ostatniej godziny lekcyjnej mogą się odbywać na każdej jednostce lekcyjnej. Uczeń u którego stwierdzono niesamodzielną pracę na kartkówce lub sprawdzianie automatycznie otrzymuje ocenę niedostateczną

 4. Prace klasowe pisemne winny być ocenione i oddane w ciągu dwóch tygodni, licząc od daty przeprowadzenia, a wyniki przeanalizowane z uczniami.

 5. W prace ucznia mogą mieć wgląd tylko rodzice, wychowawca i dyrektor szkoły.

 6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pisemne prace oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 7. Pisemne prace kontrolne ucznia nauczyciel przechowuje przez jeden rok szkolny.

 8. Na własną prośbę uczeń może przystąpić do poprawy całogodzinnej pracy klasowej w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. Nie później jednak niż 2 tygodnie od daty oddania pierwszej pracy klasowej. Ważną pozostaje ocena uzyskana na sprawdzianie poprawkowym. Uczeń może zrezygnować z oceniania sprawdzianu poprawkowego.

 

 

 1. Uczeń, który nie pisał zapowiedzianego sprawdzianu jest zobowiązany do jego zaliczenia w terminie ustalonym z nauczycielem przedmiotu nie później niż 2 tygodnie od daty wyznaczonego sprawdzianu lub 2 tygodnie po przyjściu po dłuższej nieobecności. Nauczyciel ustala ze wszystkimi chętnymi uczniami jeden termin poprawy. Nie zaliczenie sprawdzianu skutkuje otrzymaniem oceny niedostatecznej z danego sprawdzianu.

 2. Przeliczenie sumy punktów prac pisemnych uczniów określa Rada Pedagogiczna dla wszystkich przedmiotów według następującej zasady:

 

OCENA NIEDOSTATECZNY 0% - 25% punktów

DOPUSZCZAJĄCY 26% - 50% punktów

DOSTATECZNY 51% - 75% punktów

DOBRY 76% - 89% punktów

BARDZO DOBRY 90% - 95% punktów

CELUJĄCY 96% - 100% punktów

 

 1. Uczniowie w cyklu kształcenia przygotowują jeden projekt edukacyjny pod opieką nauczycieli. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa dyrektor gimnazjum w porozumieniu z radą pedagogiczną. Projekt zostaje oceniony wg ustalonych kryteriów zawartych w szkolnym regulaminie projektów edukacyjnych. Wykonanie projektu obejmuje następujące działania:

- wybranie tematu projektu edukacyjnego;

- określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

- wykonanie zaplanowanych działań;

- publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego.

 1. Informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz jego temat wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego wówczas wpisuje się na świadectwie „zwolniony lub zwolniona”.

 

 

III

 1. Ocena uczniowskich wyników w nauce

 

Wewnątrzszkolny system oceniania opiera się na następujących zasadach:

 

 1. Przyjmuje się wspólne kryteria ocen semestralnych i rocznych dla przedmiotów: język polski, język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, religia, język niemiecki.

 2. Osobny zestaw kryteriów ocen ustalają dla swoich przedmiotów nauczyciele: muzyki, plastyki, techniki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych, zajęć technicznych edukacji dla bezpieczeństwa. Przy ustalaniu oceny z wymienionych przedmiotów należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 3. Oceny semestralne (roczne) z zajęć edukacyjnych ustala się według następującej skali:

Stopień celujący - 6

Stopień bardzo dobry - 5

Stopień dobry - 4

Stopień dostateczny - 3

Stopień dopuszczający - 2

Stopień niedostateczny - 1

 1. Oceny bieżące z zajęć edukacyjnych wyrażane są w stopniach szkolnych w skali od 1 do 6; przyjmuje się następujące skalę ocen: 6, 5, 5-, 4+, 4, 4-, 3+, 3, 3-, 2, 1. Nie dopuszcza się stosowania samodzielnych „plusów” i „minusów” w dziennikach lekcyjnych. Nauczyciele w ramach Przedmiotowego Systemu Oceniania szczegółowo określają formy aktywności uczniów, których efekty podlegają sprawdzeniu i ocenieniu. /załącznik nr 3/

 2. Nauczyciele, budując własny system oceniania bieżącego, winni zapewnić uczniom możliwość wszechstronnej prezentacji swoich wiadomości, umiejętności, a uzyskane przez ucznia oceny powinny być na bieżąco odnotowane w dzienniku lekcyjnym.

 3. Nauczyciele są obowiązani, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 5. Nauczyciele na zespołach przedmiotowych opracowują wspólnie wymagania edukacyjne ze swoich przedmiotów i określają w nich:

 1. poziom wymagań koniecznych (ocena dopuszczający)

 2. poziom wymagań podstawowych (ocena dostateczny)

 3. poziom wymagań rozszerzających (ocena dobry)

 4. poziom wymagań dopełniających (ocena bardzo dobry)

 5. poziom wymagań wykraczających poza program nauczania (ocena celujący)

 6. poziom wymagań wobec uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce

Wymagania edukacyjne stają się częścią przedmiotowego systemu oceniania.

  1. Nauczyciele promują aktywność uczniów podczas prowadzonych zajęć w postaci punktów odnotowanych w zeszytach uczniowskich.

 

Przeliczanie sumy punktów dla przedmiotów wielogodzinnych:

 

10- 9 punktów- ocena bardzo dobry

8- 7 punktów- ocena dobry

6- 5 punktów- ocena dostateczny

 

 

Dla przedmiotów dwugodzinnych, jednogodzinnych:

 

5 punktów- ocena bardzo dobry

4 punkty- ocena dobry

3 punkty- ocena dostateczny

 

 

Niższych ocen „za aktywność” uczniów podczas zajęć edukacyjnych się nie przewiduje.

  1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego, informatyki lub technologii informacyjnej na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

W przypadku zwolnienia ucznia z wymienionych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.

  1. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. Zwolnienie może dotyczyć części lub całości okresu kształcenia w gimnazjum.

  2. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  3. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się “zwolniony”.

  4. Uczeń po zaznajomieniu się z przewidywanymi pozytywnymi ocenami rocznymi z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych ma prawo do egzaminu sprawdzającego w celu podwyższenia ocen przedmiotowych. Termin egzaminu wyznacza dyrektor szkoły po uprzednim złożeniu wniosku o wyznaczenie daty egzaminu przez rodzica – prawnego opiekuna dziecka.

 

 

 

 1. Zasady oceniania semestralnego i rocznego.

 

   1. Śródroczne (roczne) oceny z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele, prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły.

   2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

   3. Uczniowie otrzymują oceny semestralne na koniec I semestru i roczne, które stanowią podsumowanie pracy ucznia w bieżącym roku szkolnym.

 1. 4. Na miesiąc przed klasyfikacją roczną /a na dwa tygodnie przed klasyfikacją

semestralną/ nauczyciel informuje ucznia i wychowawcę o przewidywanych

ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu ucznia.

5. Wychowawca informuje rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Otrzymaną informację rodzice potwierdzają własnoręcznym podpisem.,

6. Nie później niż na 7 dni przed wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminem posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej nauczyciele informują uczniów o przewidywanych dla nich pozytywnych ocenach rocznych.

  1. Ocenianie roczne obejmuje osiągnięcia edukacyjne przewidziane programem nauczania na cały rok szkolny. Oznacza to, że nie przewiduje się zaliczania I semestru przy ocenie niedostateczny. Nauczyciele, ustalając ocenę roczną biorą pod uwagę wyniki ucznia w ciągu całego roku szkolnego.

  2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  3. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i ocena zachowania uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

 

 

 1. Zasady przeprowadzania egzaminów wpływających na ocenę semestralną i roczną.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny, egzamin poprawkowy i sprawdzający prowadzone są według ustalonego, zatwierdzonego i przyjętego przez społeczność szkolną trybu postępowania.

 2. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach przekraczającej 50% czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkole.

 3. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 4. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 5. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. Realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

 2. Spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt. 5b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi, o którym mowa w tym punkcie, nie ustala się oceny zachowania.

 2. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala dyrektor szkoły po uprzednim uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami – prawnymi opiekunami. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się co najmniej 7 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

 3. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.

 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia nieklasyfikowanego z powodu usprawiedliwionej nieobecności, w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności za zgodą rady pedagogicznej oraz realizującego indywidualny program lub tok nauki, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych

10. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą przeprowadza komisja, powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący, w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący;

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

11. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w punkcie 4b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

12. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni- w charakterze obserwatorów- rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

13. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w punkcie 8, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzanego dla ucznia o którym mowa w punkcie 4b- skład komisji;

 2. termin egzaminu;

 3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

 4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

14. Uczeń, który nie został sklasyfikowany po I semestrze, może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja roczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu,

a) Uczeń niesklasyfikowany do 31 sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią

programowo klasę, do której uzyskał promocję.

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna ocena (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.

 2. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłaszane w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 4. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisje, która:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych- przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania- ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu sprawdzającego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin sprawdzający przeprowadza się w ciągu 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń bezpośrednio poprzedzających posiedzenie klasyfikacyjne rady pedagogicznej.

 2. W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący, w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący;

 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 • dwóch nauczyciele z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący, w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący,

 • wychowawca klasy,

 • wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

 • pedagog,

 • psycholog

 • przedstawiciel samorządu uczniowskiego

 • przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 • skład komisji,

 • termin sprawdzianu,

 • zadania (ćwiczenia) sprawdzające,

 • wyniki sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 • skład komisji,

 • termin posiedzenia komisji,

 • wyniki głosowania,

 • ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu komisji przeprowadzającej egzamin z przedmiotów edukacyjnych, dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 3. Przepisy, dotyczące zgłaszania zastrzeżeń dotyczących rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 4. Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczny z jednego obowiązkowego przedmiotu, może zdawać egzamin poprawkowy, którego termin wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich; Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu kształcenia promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

 1. dyrektor szkoły albo inny nauczyciel zajmujący, w tej szkole inne stanowisko kierownicze- jako przewodniczący;

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne- jako egzaminujący,

 1. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne- jako członek komisji;

 1. Nauczyciel, prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takiej sytuacji dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 1. skład komisji,

 2. termin egzaminu poprawkowego,

 3. pytania egzaminacyjne,

 4. wyniki egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę;

Do protokołu komisji przeprowadzającej egzamin dołącza się prace pisemne ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

   1. Zasady promowania uczniów

 

   1. Uczeń, kończy gimnazjum;

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

 2. jeśli ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego.

   1. Uczeń kończy szkołę z wyróżnieniem, jeśli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Uczeń który uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen przedmiotowych co najmniej 5,0 i sprawowanie wzorowe lub bardzo dobre otrzymuje rzeczową nagrodę szkolną.

   2. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przedmiotowych otrzymują z danych przedmiotów edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celujące końcową ocenę klasyfikacyjną.

   3. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej rada pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

   4. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym promuje się do klasy programowo wyższej, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 

 

 

 

   1. Stwarzanie szans uzupełniania braków edukacyjnych uczniom.

 

 1. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej /za 1 semestr/ uczniowie uzyskali oceny niedostateczne, szkoła organizuje w miarę możliwości pomoc uczniom, których poziom osiągnięć edukacyjnych może uniemożliwić kontynuowanie nauki w klasie programowo wyżej.

 2. Koordynatorem takich działań jest pedagog szkolny, który we współpracy z wychowawcą i w porozumieniu z nauczycielami przedmiotów. Sporządza listę takich uczniów opracowuje program pomocy zawierający różne zindywidualizowane formy pracy z uczniem słabym w II semestrze. Program zatwierdza dyrektor szkoły.

 

 

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości i potrzeb ucznia.

 

1. Nauczyciele dostosowują wymagania edukacyjne do indywidualnych możliwości ucznia u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe na podstawie orzeczenia publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej. /załącznik nr 1/

 

 

 1. Ogólnoszkolne formy informacji dla uczniów i rodziców o wewnątrzszkolnym systemie oceniania i osiągnięciach edukacyjnych uczniów.

 

1. Nauczyciel każdego przedmiotu na pierwszych jednostkach lekcyjnych informuje uczniów o zakresie programu nauczania, wymaganiach edukacyjnych i kryteriach oceniania.

2. Treść wewnątrzszkolnego systemu oceniania jako pakiet dla uczniów i rodziców jest dostępny w bibliotece szkolnej.

3. Wychowawcy zapoznają rodziców na pierwszych spotkaniach z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i przedmiotowym systemem oceniania,

4. Ustala się ogólnoszkolne spotkania rodziców z wychowawcami i nauczycielami:

a) druga połowa września – klasy pierwsze,

b) połowa listopada – wszystkie klasy,

c) klasyfikacja śródroczna – wszystkie klasy,

d) przełom kwiecień/maj – wszystkie klas

5. Wychowawca klasy ustala z rodzicami 1 dzień w tygodniu, w którym informuje rodziców o osiągnięciach edukacyjnych oraz możliwości kontaktu telefonicznego,

6. Wychowawca klasy umożliwia kontakt rodzica z nauczycielami poszczególnych

przedmiotów na prośbę rodziców z możliwością zaproszenia na ogólnoklasowe

spotkanie

7. Wychowawca informuje rodziców podczas spotkań z uzyskanymi ocenami bieżącymi, o ocenach semestralnych informuje na piśmie,

8. Kontakt z rodzicami /opiekunami/ wychowawca odnotowuje w dzienniku

 1. własnoręcznym i rodzica podpisem oraz datą,

 2.  

 1. Ustala się 1 dzień w miesiącu, w którym nauczyciele pełnią dyżury w godzinach popołudniowych, w trakcie którego rodzice mogą uzyskać informacje o postępach swojego dziecka w nauce,

 

 

 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania ucznia.

 

 1. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkole publicznej ( Dz. U. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami) szkoła przyjmuje następującą skalę ocen zachowania ucznia:

WZOROWE

BARDZO DOBRE

DOBRE

POPRAWNE

NIEODPOWIEDNIE

NAGANNE.

a) wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania

 1. Ocena zachowania nie może mieć wpływu na:

 1. oceny z zajęć edukacyjnych,

 2. promocję do klasy wyższej lub ukończenie szkoły. W szczególnych przypadkach rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły.

 1. Zasady i tryb ustalania oceny zachowania ucznia:

ocenę wystawia wychowawca klasy na zakończenie semestru i roku szkolnego w oparciu o:

a) spostrzeżenia własne,

b) spostrzeżenia i opinie innych nauczycieli i pracowników szkoły,

 1. opinie takich instytucji jak policja, sąd, kurator sądowy,

 2. spostrzeżenia i uwagi nauczycieli opiekunów projektu edukacyjnego uwzględniające zaangażowanie ucznia w realizację tegoż projektu.

 3. system punktów przyjętych w regulaminie szkolnym /załącznik nr 2/

 4. samoocenę ucznia,

- wychowawca klasy na 2 tygodnie przed klasyfikacją na godzinie wychowawczej ustala ocenę przedstawiając własne propozycje, dopuszczając korektę w oparciu o istotne nowe informacje,

- ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest przedstawiona na Radzie Pedagogicznej z pisemnym uzasadnieniem oceny nieodpowiedniej i nagannej.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów

z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym są ocenami opisowymi.

 1. W wypadku nieakceptowania zaproponowanej przez wychowawcę oceny zachowania rodzic - prawny opiekun dziecka ma prawo złożyć pisemny wniosek do dyrektora szkoły o podwyższenie oceny zachowania. Dyrektor wraz z zespołem wychowawczym analizuje wszelkie dostępne informacje dotyczące zachowania dziecka proponuje podwyższenie oceny lub utrzymania dotychczasowej ustalonej przez wychowawcę. Ostateczną decyzję w sprawie oceny z zachowania podejmuje rada pedagogiczna na posiedzeniu klasyfikacyjnym.

 2. Uczeń za swoje osiągnięcia w nauce i zachowaniu może otrzymać:

 1. wyróżnienie i pochwałę wychowawcy i dyrektora szkoły,

 2. nagrodę książkową,

 3. nagrodę w formie dofinansowania do wycieczki szkolnej,

 4. list gratulacyjny skierowany do rodziców /opiekunów/.

 1. Wobec uczniów nieprzestrzegających prawa szkolnego stosowane są następujące kary:

 1. upomnienie wychowawcy – udziela wychowawca klasy za przewinienia drobne, ale powtarzające się w klasie (5 wpisanych uwag o złym zachowaniu, niezmienianiu obuwia itp.); odnotowuje jej udzielenie w zeszycie uwag; po trzech upomnieniach lub rażącym naruszeniu regulaminu wychowawca ma prawo udzielić nagany wychowawcy

 2. nagana wychowawcy – udziela wychowawca po trzech upomnieniach lub rażącym naruszeniu regulaminu i odnotowuje jej udzielenie w zeszycie uwag; po dwóch naganach wychowawcy w semestrze, wychowawca stawia sprawę zachowania ucznia do rozpatrzenia na zespole wychowawczym

 3. nagana dyrektora szkoły – udzielana na wniosek zespołu wychowawczego; odnotowana w dzienniku lekcyjnym

 

  • nagana dyrektora szkoły na forum klasy (pierwsza z kolei) udzielana za drastyczne łamanie obowiązków ucznia, np. za poważne wykroczenia wobec kolegów (pobicie, kradzież);

 • nagana dyrektora szkoły na apelu szkolnym (druga z kolei) za kolejne przewinienia;

 • uczeń może otrzymać dwie nagany dyrektora na apelu szkolnym w ciągu roku szkolnego

d) Przeniesienie do innej klasy – udzielane na wniosek zespołu wychowawczego za częste i celowe działania rozbijające zespół klasowy, za szczególnie drastyczne i rażące zachowania wobec nauczycieli i pracowników szkoły oraz po kolejnym przewinieniu popełnionym po otrzymaniu nagan dyrektora szkoły...

Uczeń może otrzymać naganę dyrektora szkoły bądź przeniesienie do innej klasy, mimo iż nie otrzymał wcześniej innej kary. Oceniona zostaje waga czynu, jego drastyczność.

Tylko wychowawca zachowuje hierarchię kar na szczeblu upomnienie – nagana wychowawcy

 1. Przeniesienie do innej szkoły przez kuratora oświaty

 

 

 

Tekst ujednolicony przyjęty

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 2 stycznia 2014r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej.